URBANUM GUILD RULES AND OTHER GUIDING DOCUMENTS

Urbanum ry – Yhdistyksen säännöt (Guild rules)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampere University Students of Sustainable Urban Development Urbanum ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä Urbanum. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. 

2. Killan kieli

Killan työkieli on englanti

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Killan tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston Sustainable Urban Development -tutkinto-ohjelman opiskelijoiden etujärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää keskustelu-, koulutus- ja ajanviettotilaisuuksia, osallistuu Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan toimintaan, osallistuu Tampereen Teekkarien toimintaan, toimii yhteistyössä yliopiston kanssa sekä toimii yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä harjoittaa muuta pienimuotoista varainhankintaa esimerkiksi kauppaamalla teettämiään tuotteita.

4. Jäsenet

Killan jäseniä ovat:

Varsinaiset jäsenet. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa opiskeleva opiskelija, joka on maksanut syyskokouksessa määritellyn jäsenmaksun. Varsinaiset jäsenet hyväksyy järjestön hallitus.

Kannatusjäsenet. Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on maksanut kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta killan kokouksissa. Kannatusjäsenet hyväksyy killan hallitus.

Killan jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle. Jäsen katsotaan myös eronneeksi, jos hän jättää kahtena peräkkäisenä tilikautena yhdistyksen jäsenmaksun maksamatta. Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta määräajaksi tai pysyvästi, jos se katsoo jäsenen toiminnan huomattavasti vahingoittaneen kiltaa, tai rikkoneen törkeästi, tahallisesti tai toistuvasti sen sääntöjä tai ohjesääntöjä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.  Jäsenmaksu on voimassa 1.10.-30.9. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hänellä ei ole voimassa olevaa jäsenmaksua 30 vrk ajan.

6. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, joihin kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-15 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

9. Killan kokoukset

Killan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai killan kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kilta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Killan kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Killan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on killan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai killan verkkosivuilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta.

Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Other guiding documents
 •